Serwis przez 8 lat prowadził pedagog liceum - Marek Podgórski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:: Klasyfikacja ::


1.Klasyfikacja końcoworoczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen zgodnie z obowiązującą skalą i ustaleniem ocen z zachowania.

    2.1. Na miesiąc przed końcoworocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady
Pedagogicznej nauczyciele informują uczniów o przewidywanych dla nich ocenach, a wychowawca powiadamia rodziców (prawnych opiekunów).
    2.2. Na tydzień przed końcoworocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
wszyscy nauczyciele wystawiają oceny z poszczególnych przedmiotów, a wychowawca po konsultacji z uczniami oceny z zachowania.

2.W przypadku pogorszenia się ocen w ciągu ostatniego miesiąca przed klasyfikacją śródroczną (końcoworoczna), wychowawca klasy jest zobowiązany do stałego kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
3.Ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, odbywającego się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

    1.1.Począwszy od klasy pierwszej z wyjątkiem klasy programo najwyższej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. W przypadkach szczególnych Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów (długotrwała choroba, śmierć bliskiej osoby).
    1.2.Uczeń, który chce zdawać egzamin poprawkowy lub jego rodzice (prawni opiekunowie), na trzy dni przed plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej informują Dyrektora szkoły na piśmie o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego.
    1.3.Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
    1.4.Egzamin poprawkowy odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich w terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.
    1.5.Termin egzaminu poprawkowego podaje się uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) po posiedzeniu plenarnym Rady Pedagogicznej.
    1.6.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

      a)Dyrektor szkoły lub jego zastępca jako przewodniczący komisji
      b)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminator
      c)nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji
      d)wychowawca danego ucznia jako obserwator bez prawa głosu

    1.7.Nauczyciel egzaminator może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. Dyrektor szkoły powołuje wtedy jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego taki sam przedmiot z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
    1.8.Pytania na egzamin poprawkowy ustala egzaminator.
    1.9.Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłe informacje o ustnej odpowiedzi ucznia.
    1.10.Uczeń, który z przyczyn losowych (długotrwała choroba potwierdzona przez lekarza, śmierć bliskiej osoby, itp.) nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym - ostatecznym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.
    1.11.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
    1.12.Ocena otrzymana w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

:: Egzaminy sprawdzające ::

1.Uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego z wyjątkiem wychowania fizycznego, plastyki, muzyki jeśli jest ustalona przez nauczyciela pozytywna ocena śródroczna (końcoworoczna) jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców (prawnych opiekunów) zaniżona. Aby przystąpić do egzaminu sprawdzającego uczeń musi uzyskać pozytywną opinię od nauczyciela przedmiotu, wychowawcy oraz akceptację rzecznika praw ucznia.

    1.1.Prawa do egzaminu sprawdzającego przysługuje uczniowi tylko z jednego przedmiotu.
    1.2.Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) zgłoszoną do Dyrektora szkoły na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
    1.3.Termin egzaminu sprawdzającego ustala Dyrektor szkoły przy czym nie może to być termin późniejszy niż dzień przed plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
    1.4.Egzamin sprawdzający odbywa się na takich samych zasadach jak egzamin poprawkowy.
    1.5.Zestawy pytań egzaminacyjnych przygotowuje egzaminator i obejmują one materiał semestralny (przy klasyfikacji śródrocznej) lub roczny (w przypadku egzaminu końcoworocznego). Zestawy pytań są przygotowane zgodnie z kryteriami ocen.
    1.6.Ocena uzyskana przez ucznia w wyniku egzaminu sprawdzającego jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

:: Klasyfikacja cd. ::

1.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

    1.1.Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzaminy klasyfikacyjne.
    1.2.Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzaminy klasyfikacyjne.
    1.3.Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się do dnia 31 stycznia i 30 sierpnia danego roku.
    1.4.Egzaminy klasyfikacyjne odbywają się na takich samych zasadach jak egzaminy poprawkowe.
    1.5.Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
    1.6.Począwszy od klasy pierwszej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem § 6 pkt 1 uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem do § 9 pkt 1.1.
    1.7.Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w § 10 pkt 1.6. nie otrzymuje promocji do klasy następnej.