Serwis przez 8 lat prowadził pedagog liceum - Marek Podgórski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DYSLEKSJA - ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

Dysleksja   Dyskalkulia   Terminologia   Objawy   Diagnoza   Przyczyny  

Terapia dysleksji   Jak pisać dyktanda?   Co powinni zrobić rodzice?  

Dysleksja - zestawienie bibliograficzne    Dysleksja w Internecie

WYDAWNICTWA ZWARTE

BALEJKO Antoni : Jak pokonać seplenienie : uczymy się wymawiać głoski c-cz : dyslalia - dysleksja. - Białystok : Wydaw. Logopedyczne, 2001

BALEJKO Antoni : Jak pokonać seplenienie : uczymy się wymawiać głoski s-sz : dyslalia - dysleksja. - Białystok : Wydaw. Logopedyczne, 2000

BALEJKO Antoni : Jak pokonać trudności w mówieniu i czytaniu : dla rodziców i nauczycieli. – Białystok : Wydaw. Logopedyczne, 2001

BOGDANOWICZ Marta : O dysleksji, czyli o specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu – odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli. – Lublin : Wydaw. Popularnonaukowe “Linea”, 1994

CIESZYŃSKA Jadwiga : Nauka czytania krok po kroku : jak przeciwdziałać dysleksji . - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedag., 2001

ĆWICZENIA w czytaniu i pisaniu : poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych / Krystyna Grabałowska [i in.]. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Toruń : TNO i K “Dom Organizatora”, 1995

EMILUTA-ROZYA Danuta, MIERZEJEWSKA Halina, ATYS Paulina : Badania przesiewowe do wykrywania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci dwu- cztero- i sześcioletnich. – Warszawa : WSPS im. Marii Grzegorzewskiej, 1995

GĄSOWSKA Teresa, PIETRZAK-STĘPKOWSKA Zofia : Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu. – Wyd. 3 zm. – Warszawa : WSiP, 1994

GÓRNIEWICZ Ewa : Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. – Wyd. 3 popr. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1998

MICKIEWICZ Janina : Jedynka z ortografii? : rozpoznawanie dysleksji w starszym wieku szkolnym. – Toruń : TNO i K “Dom Organizatora”, 1995

MINISTERSTWO Edukacji Narodowej o dysleksji czyli specyficznych trudnościach w nauce / zeszyt opr. Wojciech Brejnak, Teresa Opolska, Romuald Ponczek. – Warszawa : MEN, 1999

NOWAK Jadwiga Ewa : Pedagogiczne problemy słuchu fonematycznego u uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu. – Bydgoszcz : WSP, 1994

PĘTLEWSKA Halina : Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu. – Kraków : “Impuls”, 1998

RENTFLEJSZ-KUCZYK Amelia : Jak pomóc dzieciom dyslektycznym? : poradnik dla nauczycieli i rodziców. – Warszawa : “Juka”, 1999

SAWA Barbara : Dzieci z zaburzeniami mowy. – Warszawa : WSiP, 1990. – S. 74 - 84 : Problemy dysleksji i dysgrafii

SAWA Barbara : Jeżeli dziecko źle czyta i pisze. – Wyd. 3 popr. i rozsz. – Warszawa : WSiP, 1987

SAZON-BRYKAJŁO Janina : Metody terapii niektórych trudności w pisaniu i czytaniu u dzieci dyslektycznych. – Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 1999

SELIKOWITZ Mark : Dysleksja i inne trudności w uczeniu się / przeł. [z ang.] Agnieszka Wierzejska. – Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999

SŁODOWNIK-RYCAJ Ewa : Rozwijanie mowy komunikatywnej dziecka. – Warszawa : Wydaw. Akademickie “Żak”, 1998

WSZEBOROWSKA-LIPIŃSKA Bożena : Możliwości i trudności uczenia się młodzieży dyslektycznej // W: EDUKACJA wobec wyzwań i zagrożeń współczesnej cywilizacji / red. nauk. Leon Niebrzydowski. – Łódź, 2000. – S. 235 - 247

WSZEBOROWSKA-LIPIŃSKA Bożena : Osobowość młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce // W: Drogi samorealizacji młodzieży dorastającej / red. nauk. Leon Niebrzydowski. – Łódź : Wydaw. UŁ, 1997. – S. 173 - 180

ZAKRZEWSKA Barbara : Trudności w czytaniu i pisaniu : modele ćwiczeń. – Warszawa : WSiP, 1996

ZELECH Władysław : Zaburzenia czytania i pisania u dzieci afatycznych, głuchych i dyslektycznych. – Kraków : Wydaw. Nauk. WSP, 1997ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BIELEŃ Barbara, TRZECIAK Grażyna : Profilaktyka i terapia zaburzeń percepcyjnych we wczesnym wieku szkolnym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1991, nr 9, s. 407-410

BERNATOWICZ Iwona : Dysfunkcje rozwojowe // Gazeta Szkolna. – 2001, nr 21, s. 17

BODNAR Ewa : Dysleksja, intuicja, emocje // Gazeta Szkolna. – 2000, nr 13. s. 17

BOGDANOWICZ Marta : Dysleksja – analfabetyzm funkcjonalny // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 9, s. 30-32

BOGDANOWICZ Marta : Dysleksja – mistrzyni paradoksów // Charaktery. – 2001, nr 1, s. 36-38

BOGDANOWICZ Marta : Model kompleksowej pomocy osobom z dysleksją rozwojową – ocena stanu aktualnego i propozycje zmian w świetle reformy systemu edukacji // Psychologia Wychowawcza. - 1999, nr 3, s. 217-226

BOGDANOWICZ Marta, KRASOWICZ Grażyna : Diagnoza i leczenie dysleksji rozwojowej – neuropsychologiczna koncepcja D.J.Bakkera // Psychologia Wychowawcza. - 1995, nr 2, s. 116-130

BORAK-KWAPISZ Joanna : Dysleksja i nie tylko... // Gazeta Szkolna. – 1999, nr 3, s. 8

BORKOWSKA Aneta : Typologie dysleksji – przegląd badań // Psychologia Wychowawcza. – 1996, nr 2, s. 116-125

BUTRYM Danuta : Uczniowie dyslektyczni a proces nauczania-uczenia się geografii i treści geograficznych w bloku przyrodniczym // Geografia w Szkole. – 1999, nr 5, s. 272-275

CHMIELEWSKA Dorota : Dysleksja rozwojowa : koncepcje jej powstawania oraz przegląd metod terapeutycznych // Forum Nauczycielskie. – 1999, nr 10, s. 21-22

DĄBROWIECKA Hanna : Dysleksja, -grafia, –ortografia, -kalkulia // Remedium. - 1996, nr 9, s. 116-125

DOBROŁOWICZ Justyna : Dysleksja, czyli specyficzne trudności w pisaniu i czytaniu // Język Polski w Szkole dla Klas IV-VI. – 2001/2001, nr 1, s. 7-13

DUTKA Ewa, MACIARZ Aleksandra : Społeczne przystosowanie w klasach I-III dzieci z zespołem ryzyka dysleksji // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. – 2000, nr 2, s. 135-142

FLORKIEWICZ Violetta : Terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu // Nowe w Szkole. – 1999/2000, nr 7, s. 19, 20-21

GORZKIEWICZ Beata : Problem dysleksji i dysgrafii. – Przegląd Edukacyjny. – 2000, nr 1, s. 16-17

GÓRNIEWICZ Ewa : Diagnoza dysleksji i dysortografii // Wychowanie na co Dzień. – 1994, nr 3, s. 4-6

GÓRNIEWICZ Ewa : Pierwotne i wtórne następstwa dysleksji i dysortografii // Rocznik Pedagogiki Specjalnej . – T. 7 (1996), s. 64-68

JASTRZĄB Jadwiga : Model terapii pedagogicznej stosowanej wobec dzieci dyslektycznych // Rocznik Pedagogiki Specjalnej. – T. 1 (1990), s. 106-130

KAJA Barbara : Metoda symboli dźwiękowych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1997, nr 2, s. 36-38

KAŃTOCH Barbara : Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi dyslektycznymi // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 1, s. 35-36

KARKOWSKA Hanna : Problemy logopedyczne u progu szkoły // Życie Szkoły. – 1999, nr 3, s. 226-227

KOCZAN Teresa, KAFAR Katarzyna : Rozpoznawanie dysleksji u dzieci sześcioletnich // Wychowanie w Przedszkolu. – 1998, nr 7, s. 559 - 561

KOŁTUSKA Barbara : Dysleksja – przegląd koncepcji etiologicznych // Psychologia Wychowawcza. – 1989, nr 3, s. 243 - 250

KRÓL Renata : Nowe opinie : dysleksja i dysgrafia // Gazeta Szkolna. – 2001, nr 6, s. 17

LEWANDOWSKA Dorota : Wykorzystanie sztuki w terapii dzieci dyslektycznych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 5, s.38 - 40

LEWANDOWSKA Laurencja : Dziecko z wadą wymowy w klasie ogólnodostępnej // Wychowanie na co Dzień. – 1996, nr 7/8, dod. s. IV-V

MACIARZ Aleksandra, DUTKA Ewa : Społeczne przystosowanie dzieci z ryzykiem dysleksji w klasach I-III // Szkoła Specjalna. – 2000, nr 5, s. 227- 234

MAKAREWICZ Renata : Gdy w klasie jest dyslektyk... // Polonistyka. – 1998, nr 2, s. 75-79

MAKAREWICZ Renata : Nauczyciele wobec dysleksji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1999, nr 2, s. 21-24

MIĘTKA Elżbieta : Problemy dzieci dyslektycznych i dysgraficznych // Nauczanie Początkowe. – 1999/2000, nr 3, s. 65-79

MOLSKA Agnieszka : Zaburzenia mowy, czytania i pisania // Edukacja i Dialog. – 1998, nr 9, s. 15–22

OSZWA Urszula : Zastosowanie elementów metody Glenna Domana w profilaktyce dysleksji // Logopedia. - T. 21 ( 1994), s. 47–51

OSZWA Urszula : Metody pracy z dysleksją // Remedium. – 2001, nr 11, s. 10-12

POMIRSKA Zofia : Nowoczesne media w terapii uczniów z dysleksją rozwojową // Edukacja Medialna. – 2001, nr 2, s. 32-35

SUROWANIEC Józef, SZYDEŁKO Andrzej : Komputerowe wspomaganie terapii logopedycznej dzieci z dysgrafią i dysleksją // Logopedia. – T. 26 (1999), s. 181-194

ŚLÓSARZ Anna : Nim uczeń dyslektyczny napisze zadanie egzaminacyjne... // Polonistyka. – 1994, nr 5, s. 271-274

TARKOWSKA Irena : Praca z dziećmi dyslektycznymi // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1997, nr 6, s. 14-20

TARKOWSKA Irena : Reedukacja i jej uwarunkowania // Życie Szkoły. – 1997, nr 4, s. 195-199

UROCZYŃSKA Jolanta, GAJEWSKA Alicja : Co o dysleksji wiedzieć należy? : poradnik dla nauczycieli języka polskiego klas IV-VIII // Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII. – 1996/1997, z. 5, s. 31-44

WASZKIEWICZ Elżbieta : Dziecko z trudnościami w czytaniu i pisaniu – leniwe, niezdolne, a może dyslektyk? // Życie Szkoły. – 1997, nr 1, s. 54-58

WĄSIŃSKI Arkadiusz : Programy komputerowe jako narzędzie logopedy w terapii dzieci z wadami wymowy i słuchu // Nauczyciel i Szkoła. – 1997, nr 2, s. 21–35

WIKTOŚ Maria : Dziecko ryzyka dysleksji // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 1, s. 18-23

WOJGIENICA Beata : Gry planszowe dla dzieci dyslektycznych // Życie Szkoły. – 1997, nr 3, s. 157-159

WOŹNIAK Olga : Zyskowna dysleksja // Przekrój. – 2002, nr 23, s. 43-45

WÓJTOWICZOWA Janina : Czy dysleksja jest chorobą? // Życie Szkoły. – 1996, nr 8, s. 482-484

WSZEBOROWSKA-LIPIŃSKA Bożena : Dysleksja a badanie poziomu rozwoju umysłowego // Psychologia Wychowawcza. – 1996, nr 2, s. 126-133

WSZEBOROWSKA-LIPIŃSKA Bożena : Dysleksja a zdolności i style uczenia się // Psychologia Wychowawcza. – 1997, nr 4, s. 314-330

WSZEBOROWSKA-LIPIŃSKA Bożena : Młodzież ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu // Psychologia Wychowawcza. – 1995, nr 3, s. 223-234

ZAJĄC Renata : O dzieciach “ryzyka dysleksji” w świetle obserwacji sześciolatków // Życie Szkoły. – 1995, nr 10, s. 596-600

ZAKRZEWSKA Barbara : Rozumienie treści tekstu w różnych formach czytania // Życie Szkoły. – 1992, nr 6, s. 338-345

ZAKRZEWSKA Barbara : Przykłady zajęć w procesie reedukacji dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu // Życie Szkoły. – 1993, nr 8, s. 457-466