Serwis przez 8 lat prowadził pedagog liceum - Marek Podgórski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DYSLEKSJA

Dysleksja   Dyskalkulia   Terminologia   Objawy   Diagnoza   Przyczyny  

Terapia dysleksji   Jak pisać dyktanda?   Co powinni zrobić rodzice?  

Dysleksja - zestawienie bibliograficzne    Dysleksja w InternecieObjawy dyleksji rozwojowej

     W zależności od indywidualnych cech dziecka i warunków rozwoju liczba i konfiguracja poszczególnych objawów specyficznych zaburzeń rozwoju umiejętności szkolnych może być różna. Do najbardziej charakterystycznych objawów należą:

 • trudności związane z opanowaniem pisma - dziecko z trudem zapamiętuje kształt liter, z jeszcze większą trudnością przychodzi mu ich odwzorowanie
 • pismo brzydkie, nieczytelne, te same litery często znacznie różnią się kształtem
 • trudności w utrzymaniu pisanego tekstu w linijkach
 • pismo zwierciadlane - inwersja statyczna (pojedyncze litery pisane jak ich lustrzane odbicie) oraz inwersja dynamiczna (pisanie od prawej strony)
 • mylenie kolejności liter lub zgłosek w wyrazie
 • mylenie liter o podobnym brzmieniu (np. t-d b-p s-z k-g)
 • pomijanie liter w wyrazie
 • liczne błędy ortograficzne popełniane pomimo znajomości reguł pisowni
 • niepłynne czytanie związane z niską sprawnością rozpoznawania liter - dziecko z trudem literuje wyrazy nawet w okresie nauki, w którym czytanie powinno być płynne
 • mylenie czytanych wyrazów z innymi zaczynającymi się od podobnych liter (dziecko chcąc poprawić szybkość czytania rozpoznaje jedynie początkowe litery domyślając się dalszej części wyrazu - często błędnie)

     Każdy z wymienionych objawów w pewnych okresach rozwoju występuje u wielu dzieci i nie oznacza zaburzenia. Niepokojące jest ich utrzymywanie się pomimo braku zaburzeń niespecyficznych i zaniedbań pedagogicznych i środowiskowych. Zaburzenia rozwoju umiejętności pisania i czytania można zdiagnozować dopiero w wieku, gdy umiejętności te powinny się rozwijać, a zatem z początkiem wieku szkolnego. Pierwsze miesiące a nawet lata nauki często nie pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie dysleksji. Trudności, których doświadcza dziecko, często są przemijające i nie wynikają z zaburzeń, lecz ze specyfiki rozwoju jednostki. Nie mniej terapia zaburzeń rozwoju umiejętności szkolnych powinna się zacząć jak najwcześniej. Dlatego nie mniej ważne jest występowanie trudności mogących zwiastować dysleksję. Często są one możliwe do zaobserwowania już w wieku przedszkolnym. Najważniejsze z nich to:

 • opóźniony rozwój mowy lub niektóre jego zaburzenia
 • opóźnienie procesu lateralizacji (dziecko oburęczne w późnym wieku przedszkolnym)
 • niska sprawność motoryczna, zwłaszcza słaba koordynacja ruchów
 • trudności w odwzorowywaniu wzorów graficznych
 • trudności podczas zabawy układankami (np. puzzlami)
 • niska sprawność grafomotoryczna (rysunek dziecka ma niski poziom graficzny)
 • słaba orientacja przestrzenna
 • mylenie lewej i prawej ręki
 • pamięć wzrokowa poniżej normy wiekowej